Внос и Дистрибуция на едрогабаритна земеделска техника от марките Versatile и Solis

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „АГРО СКАЙ” АД

ЕИК 20226909ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 

    I. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „АГРО СКАЙ” АД (наричано за краткост по-нататък „АГРО СКАЙ”) и КЛИЕНТА при възлагане извършването на ремонт на земеделска техника (наричаназа краткост по-нататък „ТЕХНИКАТА”) в сервизите на АГРО СКАЙ.


    ІІ. Възлагане на поръчката

            1. КЛИЕНТЪТ възлага извършването на ремонт на предоставена от него ТЕХНИКА с подписване на Поръчкапо образец на АГРО СКАЙ АД. С подписване на Поръчката КЛИЕНТЪТ заявява, че е запознат и одобряваизвършването на ремонта при настоящите Общи условия.

            2. С подписване на Поръчката или по-късно с друго писмено волеизявление достигнало до АГРО СКАЙКЛИЕНТЪТ може да определи свой представител, който да действа от името и за сметка на КЛИЕНТА повсякакви въпроси във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта. Лицето се посочва с три имена,лична карта и/или ЕГН, телефон и ел.поща.

            3. В случай че лице, представило се за пълномощник на КЛИЕНТА е действало без представителна властсъщото се задължава ЛИЧНО за извършения ремонт и дължи на АГРО СКАЙ плащане на цената заизвършената услуга, в т.ч. вложени резервни части, консумативи и други разноски на АГРО СКАЙ.

            4. АГРО СКАЙ не отговаря пред КЛИЕНТА за вреди от действия на лица без представителна власт.

            5. В Поръчката се посочва, дата на възлагане ремонта, данни на КЛИЕНТА, в т.ч. данни за контакт и ел.поща,индивидуализация на ТЕХНИКАТА, заявен от КЛИЕНТА проблем за отстраняване, резултат от извършенатадиагностика, необходими ремонтни дейности, прогнозен срок за изпълнението им.

            6. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави ТЕХНИКАТА за ремонт на АГРО СКАЙ.

            7. АГРО СКАЙ не отговаря за изчезнали вещи и/или ценности оставени в ТЕХНИКАТА.


    ІІІ. Изпълнение на възложената поръчка.

            8. АГРО СКАЙ извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласнотехническите норми на производителя.

            9. В случай че АГРО СКАЙ не разполага с някоя необходима резервна част, същата се доставя от АГРОСКАЙ като срокът за завършване на ремонта се удължава с времето необходимо за осъществяване надоставката.

            10. Когато в процеса на отремонтиране бъде констатирана необходимост от допълнителни ремонтнидейности и/или от подмяна на резервни части АГРО СКАЙ уведомява КЛИЕНТА за вида и стойността им. Съгласието на КЛИЕНТА се удостоверява с подпис върху Поръчката, по факс, на ел.поща или по друг начин,от който може да се заключи наличието на такова, в т.ч. с конклудентни действия. КЛИЕНТЪТ може да не сесъгласи с предложените допълнителни работи и резервни части, което е равнозначно на отказ отвъзложената поръчка. В този случай КЛИЕНТЪТ заплаща на АГРО СКАЙ свършената до момента работа, вт.ч. части, консумативи и други разноски.

            11. КЛИЕНТЪТ се задължава да съдейства на АГРО СКАЙ за съгласуване допълнително възникнали въпросипо ремонта на ТЕХНИКАТА. При липсата на отговор и съдействие от КЛИЕНТА в 3-дневен срок отуведомяването му за това АГРО СКАЙ може да прекрати договора за поръчка по вина на КЛИЕНТА. В тозислучай КЛИНЕТЪТ дължи заплащане на извършените до момента на прекратяването работи, в т.ч. части,консумативи и други разноски.

            12. АГРО СКАЙ има право да използва подизпълнители при извършването на възложената работа.ІV. Цена и начин на плащане.

            13. АГРО СКАЙ извършва възложения ремонт срещу заплащане на вложения труд, консумативи и резервничасти по цени на АГРО СКАЙ, действащи към момента на ремонта.

            14. КЛИЕНТЪТ дължи и възстановяване на направените разноски във връзка с изпълнението на възложенатаработа.

            15. КЛИЕНТЪТ заплаща на АГРО СКАЙ стойността на ремонта в 5- (пет) дневен срок от издаване нафактурата за това или в по-дълъг срок указан във фактурата.

            16. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на АГРО СКАЙ посочена във фактурата.

            17. Когато прогнозната стойност на ремонта надвишава 4 000 (четири хиляди) лева с включен ДДС,КЛИЕНТЪТ заплаща аванс в размер на 30% (тридесет процент) от стойността му. КЛИЕНТЪТ извършваавансовото плащане в срока по чл.16 срещу издадена проформа фактура. АГРО СКАЙ пристъпва къмизпълнение на възложената работа след постъпване на авансовата сума по неговата сметка.

            18. При забава за плащане в уговорените срокове съгласно настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ дължи наАГРО СКАЙ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на неплатенатасума за всеки ден просрочие.

            19. Последователността за погасяване на паричните задължения на КЛИЕНТА е както следва: неустойки,лихви за забава, други разноски по извършването на ремонта, включително за заемано място от ТЕХНИКАТАв база на АГРО СКАЙ.V. Предаване на ТЕХНИКАТА и извършената работа.

            20. АГРО СКАЙ уведомява КЛИЕНТА за датата на предаване на извършената работа и получаване наТЕХНИКА.22. КЛИЕНТЪТ е длъжен да приеме извършената работа и да подпише изготвения за целта приемо-предавателен протокол. При наличие на забележки от страна на КЛИЕНТА той е длъжен да ги посочи впротокола, в противен случай изпълнението се счита за одобрено и прието без възражения.

google-site-verification=BK1lrCiHK89KIW6EIa9i7BKWwLkoMpZYNWEfuIeXvO0